Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Your Safety Shop zijn van toepassing op yoursafetyshop.com. De voorwaarden bestaan uit artikel 1 t/m 17, welke hieronder zijn te lezen.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: het onderhavige document Algemene Voorwaarden Your Safety Shop.
 2. Your Safety Shop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, magazijn gevestigd aan Bovendijk 161, 3045 PD Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50467999 en BTW nummer NL822760253B01.
 3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Your Safety Shop een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 3 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Your Safety Shop en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen kan zijn de overeenkomst als bedoeld in lid 6), waarmee Your Safety Shop zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Your Safety Shop en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Your Safety Shop en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Your Safety Shop geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Website: www.yoursafetyshop.com, mede bestemd voor de totstandbrenging van overeenkomsten op afstand.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Your Safety Shop aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot (werk)kleding, veiligheidsschoenen en accessoires.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 10. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Your Safety Shop en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Your Safety Shop vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Your Safety Shop dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Your Safety Shop dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Your Safety Shop, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Your Safety Shop anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de website wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Your Safety Shop bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Your Safety Shop niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Your Safety Shop aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Your Safety Shop. Zo spoedig mogelijk nadat Your Safety Shop in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Your Safety Shop de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Your Safety Shop retourneren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Your Safety Shop is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Your Safety Shop is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Your Safety Shop zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Your Safety Shop zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.


ARTIKEL 5. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand betreffende:

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Your Safety Shop spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Your Safety Shop vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Your Safety Shop treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Your Safety Shop schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Your Safety Shop een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Your Safety Shop alle voor de levering benodigde gegevens heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7. | BESTELLING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van Your Safety Shop, steeds gehouden zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante gegevens aan Your Safety Shop ter beschikking te stellen, op de door Your Safety Shop voorgeschreven wijze. Indien Your Safety Shop voor het verstrekken van specificaties door of namens de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Your Safety Shop verstrekte gegevens. Your Safety Shop is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De levering van producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval de levering plaatsvindt door afhalen van de producten door of namens de wederpartij op locatie van Your Safety Shop, geschiedt dit uitsluitend op afspraak.
 3. Your Safety Shop behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Your Safety Shop de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Your Safety Shop mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Your Safety Shop is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien Your Safety Shop bij toepassing van de leden 4 tot en met 6 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
 9. Voorraadartikelen worden op werkdagen binnen 24 uur verzonden, mits voorraadig. Indien de bestelling in het weekend wordt geplaatst, wordt deze op de eerstvolgende maandag verzonden.
 10. Indien sprake is van volumekorting dan is retournering alleen mogelijk bij het retourneren van het volledige aantal stuks besteld waar de volumekorting voor gold.

 

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES
Vermelde, weergegeven en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten en functionaliteiten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.


ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Your Safety Shop. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mededeling te doen aan Your Safety Shop.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Your Safety Shop uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in de laatste zin van artikel 14.5 onverlet.

 

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie en door de toeleveranciers van Your Safety Shop met de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Een door Your Safety Shop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Your Safety Shop kunnen doen gelden.
 3. Eventueel verstrekte garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Your Safety Shop kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Your Safety Shop en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Your Safety Shop zijn uitgevoerd.
 4. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Your Safety Shop worden geretourneerd.
 5. Aan ISO-certificeringen kunnen nimmer rechten worden ontleend indien de betreffende producten in strijd met de gebruiksaanwijzing daarvan zijn gebruikt.

 

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Your Safety Shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Your Safety Shop bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Your Safety Shop is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Your Safety Shop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Your Safety Shop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Your Safety Shop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Your Safety Shop op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Your Safety Shop ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Your Safety Shop de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Your Safety Shop vermelde prijzen inclusief btw en exclusief verzend- en bezorgkosten. Voordat de overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs inclusief btw en bezorgkosten vermeld.
 2. Your Safety Shop is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Your Safety Shop alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 3. Your Safety Shop is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel middels vooruitbetaling wordt voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Your Safety Shop de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 4. Your Safety Shop is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Your Safety Shop, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10, is Your Safety Shop na levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Your Safety Shop kan worden toegerekend.
 3. Your Safety Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van Your Safety Shop is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Your Safety Shop betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Your Safety Shop nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Your Safety Shop daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Your Safety Shop bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Your Safety Shop is gereclameerd.
 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Your Safety Shop, zal de wederpartij Your Safety Shop vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Your Safety Shop.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Your Safety Shop geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Your Safety Shop hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Your Safety Shop of door Your Safety Shop aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Your Safety Shop is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door Your Safety Shop aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 16. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijke te worden ingediend bij Your Safety Shop.
 2. Bij Your Safety Shop ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Your Safety Shop aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

© 2024 Your Safety Shop | KVK-nummer: 50467999 | BTW-nummer: NL822760253B01